Общи Условия

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА “ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП” ЕООД

 

Настоящият Сайт е собственост на Диджитал Маркетинг Груп ЕООД, ЕИК 20072950. Настоящите права за ползване уреждат взаимоотношенията между потребителите на сайта и собственика. В случай че потребителят не е съгласен с всички или някои от упоменатите по-долу общи условия, той има право да не използва сайта.

Настоящите общи условия представляват ДОГОВОР между потребител и собственик на сайта Диджитал Маркетинг Груп ЕООД, с който потребителят получава правото да използва безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Диджитал Маркетинг Груп“ ЕООД  и ползвателите на интернет страницата www.digital-marketing.bg във връзка с ползването на интернет страницата и поражданите от това права и задължения между тях.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИ

 1. „Диджитал Маркетинг Груп“ ЕООД (по-долу наричано „DMG“ или „Дружеството“) е търговско дружество с ЕИК 200729650, регистрирано по ДДС с номер BG200729650, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, ул. Д-р Миньо Стоянов 2, вх. В, ап. 18, офис Г.10, и адрес за кореспонденция: гр. София 1407, комплекс Витоша тюлип, ул. Димитър Манчев 1, офис Г.10, тел. +359 888 85 25 73, e-mail: office@digital-marketing.bg.
 2. “Интернет страница” (по-долу наричано „Сайт“) е корпоративна информационна, образователна и резервационна интернет платформа, създадена и администрирана от Дружеството, достъпна на адрес https://digital-marketing.bg и нейни производни (например en.digital-marketing.bg). Сайтът предоставя на ползвателите си безплатна и/или при регистрация информация за компанията “Диджитал Маркетинг Груп”, за нейната дейност, както и полезна и актуална информация в областта на маркетинга и дигиталния маркетинг.
 3. „Потребител на Сайта“ – физическо лице, получило достъп до Сайта по реда и условията на настоящите Общи условия, което се информира, коментира, регистрира, подава запитвания или ползва по какъвто и да било начин Сайта;
 4. „Потребителски профил” е обособена част в Сайта, съдържаща информация за Ползвателя, предоставена от него при регистрацията му в Сайта и съхранявана от Дружеството, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола;
 5. „IP адрес” е уникален идентификационен номер, с който се асоциира компютър, интернет страница или ресурс на потребителя, който позволява локализирането му в глобалната интернет среда.
 6. „Потребителско име” е избран от Ползвателя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в Сайта.
 7. „Парола” е код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия;
 8. „Доставчик“ – лице, предоставящо Услугите, обявени в Сайта;
 9. „Злонамерени атаки на трети лица” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката или нанасящи вреди на лица, в това число, но не само, проникване в сървъра, кражба на данни, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по законодателството.
 10. „Директен маркетинг” – рекламни или други съобщения за предлагане на стоки и услуги, по поща, телефон или друг директен начин.
 11. “Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

 1. “Диджитал Маркетинг Груп” ЕООД предоставя безплатно или след регистрация чрез Сайта digital-marketing.bg различни типове информация и онлайн услуги (например: За изпращане на запитвания, За регистрация за получаване на електронни съобщения и други). С посещаването на Сайта Потребителят се съгласява да спазва стриктно описаните тук Условия, които включват:
  • Достъп до информационни ресурси – текстове, графики, аудио и видео материали, публикувани в сайта;
  • Услуги по търсене в Сайта на зададени от потребителя критерии под формата на ключови думи;
  • Достъп до коментари и мнения на други потребители, чрез изразени в Сайта мнения;
  • Изпращане за запитвания за офертни предложения от страна на Дружеството;
  • Регистрация в нюзлетъра на дружеството;
  • Достъп чрез линкове до социалните медии на дружеството;
  • Други ресурси.
 2. „Диджитал Маркетинг Груп“ ЕООД предоставя и срещу заплащане възможност на потребители на сайта и/или свои клиенти да участват в семинари или други събития. Участието става чрез заплащане на съответна такса за участие. Заплащането се осъществява чрез виртуален ПОС терминал на сайта https://www.digital-marketing.bg или негов поддомейн.
 3. Заплащането на услугите, предлагани от компанията се осъществява по някой от следните начини:
  1. по банков път по сметка на „Диджитал Маркетинг Груп“ в Първа Инвестиционна Банка, Експресбанс (бивша Сосиете Женерал) или Paysera България;
  2. чрез дебитна/кредитна карта през виртуален ПОС терминал с карти Maestro, MasterCard или VISA)
  3. не се приемат плащания в брой.
 4. Дружеството си запазва правото да поиска от потребители регистрация в Сайта, за да може последните да ползват частично или изцяло предоставяната в Сайта информация и ресурси.
 5. Дружеството не носи отговорност за изтриване, невъзможност да бъдат доставени или запазени настройки на потребителя, достъп до информационни ресурси в сайта, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи в резултат на използването на услугите или невъзможност за използването им поради технически или други проблеми.
 6. Дружеството не носи отговорност за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи достъпа до Сайта и/или ползването на Услугите, в следствие на хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.
 7. Дружеството има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните Услуги по всяко време без предварително известяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ПОЛИТИКА НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 1. Съдържанието на Сайта, в това число предлаганите в него Услуги и цени, представлява търговска тайна и същото и каквато и да било част от него не следва да бъде предоставяна на трети лица без предварителното писмено съгласие на Дружеството за това, освен за целите на ползването на сайта в съответствие с настоящите Общи условия и сключения между Ползвателя и ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП Договор.
 2. Допълнително, съдържанието на сайта, начина на подредба и структуриране на информацията, всички материали, бази данни и други ресурси, публикувани на тях, са изключителна собственост на ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Ползвателят на Сайта се съгласява, че няма да изпраща или прехвърля по какъвто и да било начин Сайта и/или съдържанието на посочените сайтове и интернет страници на друг компютър, сървър, уеб страница или друга среда за масова употреба, както и че няма да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява, разгласява и използва по друг начин информационните ресурси на Сайта за цели извън посочените в настоящия договор.
 3. Всяко публикуване, размножаване и продажба на информация и снимков материал от digital-marketing.bg и неговите интернет страници под каквато и да е форма, без писменото съгласие на ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП е забранено и представлява закононарушение. Ползвателят на Сайта отговаря за всички вреди, настъпили в резултат на нарушаване на настоящата разпоредба.
 4. Ползвателят се задължава при ползване на предоставения му достъп до Сайта: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, да уведомява незабавно ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг ползвател, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му.
 5. При нарушаване на горните разпоредби от страна на Ползвателя ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие достъпа до Сайта, както и поддържането на регистрацията му. Ползвателят на Сайта отговаря за всички вреди, настъпили в резултат на нарушаване на настоящия Раздел.
 6. ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чието потребителско име и парола са използвани от друго лице за ползването на Услугите, независимо дали е дало или не съгласие за това.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. „ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП“ прилага стриктно изискванията на Регламент № 679 за защита на личните данни и разработената въз основа на същия Регламент Политика за защита на личните данни, достъпна на digital-marketing.bg/политика-за-защита-на-личните данни.
 2. Публикуваната на този адрес digital-marketing.bg/политика-за-защита-на-личните-данни Политика за защита на личните данни намира приложение по отношение на всички лични данни, които „ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП“ обработва, в това число и по отношение на лицата за контакт и материално отговорните лица, посочени от юридическите лица, ползватели на уеб Сайта и на интернет страниците.
 3. „ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП“ призовава всички ползватели на уеб Сайта и интернет страниците да се запознаят внимателно със съдържанието на Политиката за защита на личните данни преди да пристъпят / продължат с използването на уеб Сайта и интернет страниците.
 4. В случай, че след запознаване с Политиката и Условията за ползване на уеб Сайта, ползвателят е съгласен със същите, то може да изрази своето съгласие като кликне върху бутона „Съгласявам се“, находящ се на заглавната страница на сайта.
 5. В случай, че ползвателите на Сайта не са съгласни с Политиката и Условията за ползване на уеб сайта, то няма възможност да използват нашия Сайт и да имат каквито и да било претенции към Дружеството.
 6. По отношение на личните данни на физическите лица – материално отговорни лица и лица за контакт с юридическите лица – ползватели на сайта, „ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП“ е получател на същите данни и отговорност за наличието / липсата на съгласие от страна на физическото лице за контакт, предоставено на ползвателя, носи единствено същия ползвател.
 7. Ползвателят се съгласява предоставените за дружеството данни, както и данните за МОЛ и лицето за контакт, да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг – изпращане на съобщения за предлагане на услуги. Ползвателят има право да възрази срещу обработването на данните за юридическото лице за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП или на имейл office@digital-marketing.bg.

 

ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

 1. Информацията на Сайта е публикувана вярно и се обновява редовно. Въпреки това ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП не гарантира пълнотата и акуратността ѝ. ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП се освобождава от отговорност за грешките или пропуските, допуснати от Доставчици и трети страни при предоставянето на информацията, съдържаща се в Сайта.
 2. ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП има правото да променя информация в Сайта по всяко време без предварително да информира Ползвателите на сайта. Актуалните Условия за ползване на сайта са общовалидни и са достъпни на адрес www.digital-marketing.bg/права-за-ползване.
 3. ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП не носи отговорност за непредоставяне на пълна и точна информация относно данни и услуги, както и за вредите, произтичащи от неправилно вписани такива. Дружеството не отговаря пред потребителя за пропуснати ползи, загуби или други щети причинени на потребителя или трети лица.
 4. ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП прави всичко възможно, за да поддържа Сайта си в добро техническо състояние, да поддържа вярно и точно съдържание, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Собственикът не гарантира, че предоставените услуги са незасегнати от компютърни вируси и злонамерени атаки от трети лица, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи и в този смисъл не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди (причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни), породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този Сайт. Цялата информация на Сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство.
 5. ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от действие или бездействие от страна на потребителя довело до нарушаването на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на Сайта.

 

РЕГИСТРАЦИЯ В САЙТА

 1. Потребителите на Сайта digital-marketing.bg могат да се регистрират в него. Регистрацията дава право на:
  1. Достъп до по-голям обем данни и информационни ресурси в Сайта;
  2. Възможност за получаване на нюзлетър;
  3. Специални оферти.
 2. При регистрация потребителите предоставят следната информация:
  1. Име и фамилия (задължително)
  2. Електронна поща (задължително)
  3. Телефон (незадължително)
  4. Компания (незадължително)
  5. Длъжност (незадължително)
 3. Регистрацията в сайта става доброволно след попълване на форма и нейното потвърждение в последствие.
 4. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма задължителни данни, ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП има право да откаже регистрацията. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие достъпа на Ползвателя до Сайта, както и поддържането на регистрацията му.
 5. След извършване на регистрация и създаден потребителски профил в Сайта Ползвателят получава безплатен достъп до информацията относно Услугите, предлагани в Сайта digital-marketing.bg.
 6. Ползвателят може по всяко време да промени или изтрие своята регистрация в Сайта.
 7. При регистрация на Сайта, ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП не изисква по никакъв начин информация за Вашето ЕГН, банкови и платежни сметки. Дружеството не изисква и заплащането на каквито и да било суми за ползването и достъпа до Сайта.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП ЕООД

 1. ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП се задължава да полага необходимата грижа за предоставянето на коректна и надеждна информация за функционирането на Сайта и Услугите, предоставяни в него.
 2. ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП няма задължение да контролира начина, по който ПОЛЗВАТЕЛЯТ ползва сайта и Услугите в него.
 3. ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП има правото да поставя на всяка от страниците в Сайта си препратки, банери и други форми на реклама, с които да промотира дейността си или дейността на трети страни.
 4. ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП може да ограничава или спира по своя преценка и без предупреждение достъпа на Потребителя.
 5. ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП може да събира и обработва за целите на маркетинга и директния маркетинг лични данни събирани от Сайта и интернет страниците в него. Тези лични данни са име и фамилия, електронна поща и телефон за регистрирани потребители и IP за нерегистрирани и регистрирани потребители.
 6. ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП има правото да поставя на всяка от страниците на Сайта електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Дружеството или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Дружеството. Дружеството не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на потребителя при ползването услугите на сайта.
 7. ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП има право да поставя „бисквитки“ или други ресурси, които да му позволят да идентифицира потребителя по определи признаци като IP, пол, възраст, местоположение, поведение и други и да използва тази информация, за да промотира дейността си.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Потребителят има право да ползва за лични нужди при спазване на условията и изискванията за достъп, предоставяните в Сайта информация и услуги, без да нарушава правата на другите потребители или добрите етични норми.
 2. Потребителят сам осигурява необходимите му за ползването на Сайта крайни устройства (компютър, телефон, таблет и други).
 3. Потребителят е информиран, че предоставяните от него лични данни при регистрация се обработват и съхраняват с маркетингови цели.
 4. Потребителят може по всяко време да прекрати достъпа си до Сайта или предоставяните от него ресурси и услуги.
 5. Потребителят е наясно, че ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП може да му откаже достъп до Сайта или интернет страници, или услуги в него, без необходимост от допълнително обяснение.
 6. При ползването на Сайта Потребителят е длъжен:
  1. Спазва добрите нрави и морал, не публикува и не използва нецензурни думи, елементи съдържащи насилие, агитация към насилие, унижение, расови, етнически или религиозни вражди, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, накърняващи доброто име на трети страни, конституционно установения ред, открито сексуално или порнографско съдържание.
  2. Спазва търговската тайна или конфиденциална информация за дружеството или за трети страни;
  3. Да не ползва компютърни вируси или всякакви кодове, които биха застрашили сигурността на Сайта, неговите ползватели или трети страни;
  4. Да не ползва методи за зареждане на зловреден код.

 

ОТКАЗ ОТ УСЛУГИ

 1. Клиенти на „Диджитал Маркетинг Груп“ ЕООД могат да откажат поръчани от компанията услуги при следните случаи и условия:
  1. При подписан договор – съгласно условията в договора;
  2. При онлайн поръчка на услуги:
   1. поръчани услуги (участие в конференции, събития или други) – не подлежат на отказ;
   2. при допусната техническа грешка и неправилно осъществен или дублиран превод, „Диджитал Маркетинг Груп“ ЕООД възстановява погрешно наредената сума САМО и ЕДИНСТВЕНО по сметка или карта, от която е осъществено разплащането.

АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Правата на интелектуалната собственост върху всички елементи от съдържанието на Сайта и интернет страниците в него, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторско право и сродните му права и/или Закона за марките и географските обозначения.
 2. Всички елементи в Сайта са собственост на “Диджитал Маркетинг Груп” ЕООД или на негови клиенти и/или партньори, които са предоставили съгласие за тяхното публикуване и използване. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на собственика, на други потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е операторът или друго лице.
 3. Ползването на елементи от Сайта може да става само след изричното писмено съгласие на собственика на Сайта или на оторизирано от него лице. Цитирането на предоставена в Сайта информация, става само при условие, че е споменат източникът, а именно Диджитал Маркетинг Груп ЕООД или digital-marketing.bg.
 4. При неспазване на посочените по-горе права ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП има право да потърси правата си по съдебен път.
 5. Цитирането на предоставена в Сайта информация, става само при условие, че е споменат източникът, а именно Диджитал Маркетинг Груп ЕООД или digital-marketing.bg.

 

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, като предоставя чрез информационната система на сайта, възможност на Ползвателите да се запознаят с новите общи условия.
 2. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 3. Промените в общите условия се обявяват в сайта на Сайта, като ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП предоставя на Ползвателите двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.
 4. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани Ползватели към датата на влизането им в действие. В срока по т. 2. от настоящия раздел те имат възможността да заявят чрез изпращане на съобщение до ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от ДИДЖИТАЛ МАРКЕТИНГ ГРУП, се счита че Ползвателят е обвързан от тях.
 5. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

 

Настоящите Права за ползване са приети на 20 май 2018 година от управителя на “Диджитал Маркетинг Груп” ЕООД и влизат в сила незабавно с публикуването им на Сайта www.digital-marketing.bg. Общите условия за допълнени на 20 януари 2019 година.